Heme oxygenase‑1 inhibits renal tubular epithelial cell pyroptosis by regulating mitochondrial function through PINK1

  • Impact factors: 2.751
  • Publication: Experimental and Therapeutic Medicine
  • Author:Hai-Bo Li, Yan-Shuai Mo, Xi-Zhe Zhang, Qi Zhou, Xiao-Dong Liang, Jian-Nan Song, Li-Na Hou, Jian-Nan Wu, Ying Guo, Dan-Dan Feng, Yi Sun, Jian-Bo Yu
  • DOI citation-doi:10.3892/etm.2023.11912
  • Date:2023-03-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation