HERC2 promotes inflammation-driven cancer stemness and immune evasion in hepatocellular carcinoma by activating STAT3 pathway

  • Impact factors: 12.658
  • Publication: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
  • Author:Liu Yunzhi, Xu Qishan, Deng Fan, Zheng Zhuojun, Luo Jialiang, Wang Ping, Zhou Jia, Lu Xiao, Zhang Liyun, Chen Zhengliang, Zhang Qifan, Chen Qingyun, Zuo Daming
  • DOI citation-doi:10.1186/s13046-023-02609-0
  • Date:2023-02-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation