High expression of the classical swine fever virus (CSFV) envelope protein E2 by a single amino acid mutation and its embedded in the pseudorabies virus (PRV) vector for immunization

  • Impact factors: 6.286
  • Publication: VIRUS RESEARCH
  • Author:Yang-yang Sun, Ke-shu Liu, Tao Yun, Zheng Ni, Yin-chu Zhu, Liu Chen, Hai-li Bao, Wei-cheng Ye, Jiong-gang Hua, Su-xin Huo, Hong-yu Wang, En-dong Bao, Cun Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.virusres.2023.199111
  • Date:2023-04-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation