High glucose-upregulated PD-L1 expression through RAS signaling-driven downregulation of PTRH1 leads to suppression of T cell cytotoxic function in tumor environment

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Gao Chenggang,Chen Jiaoshun,Bai Jianwei,Zhang Haoxiang,Tao Yanyi,Wu Shihong,Li Hehe,Wu Heshui,Shen Qiang,Yin Tao
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-04302-4
  • Date:2023-07-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation