Higher PD-1/Tim-3 expression on IFN-γ+ T cells is associated with poor prognosis in patients with acute myeloid leukemia

  • Impact factors: 3.6
  • Publication: CANCER BIOLOGY & THERAPY
  • Author:Shuxin Huang, Yujie Zhao, Wenpu Lai, Jiaxiong Tan, Xue Zheng, Xianfeng Zha, Yangqiu Li, Shaohua Chen
  • DOI citation-doi:10.1080/15384047.2023.2278229
  • Date:2023-11-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation