Hsa_circ_0136666 stimulates gastric cancer progression and tumor immune escape by regulating the miR-375/PRKDC Axis and PD-L1 phosphorylation

  • Impact factors: 37.3
  • Publication: Molecular Cancer
  • Author:Miao Zhenyan, Li Jifei, Wang Yu, Shi Mingqin, Gu Xiao, Zhang Xuanqi, Wei Fang, Tang Xinying, Zheng Lufeng, Xing Yingying
  • DOI citation-doi:10.1186/s12943-023-01883-y
  • Date:2023-12-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation