Huanglian-Houpo extract attenuates DSS-induced UC mice by protecting intestinal mucosal barrier and regulating macrophage polarization

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Weijian Cheng, Xiao Wang, Yihan Wu, Wei Li, Chaomei Fu, Liang Zou, Jinming Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116181
  • Date:2023-02-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation