Human endogenous retroviruses as epigenetic therapeutic targets in TP53-mutated diffuse large B-cell lymphoma

  • Impact factors: 39.3
  • Publication: Signal Transduction and Targeted Therapy
  • Author:Fang Ying, Zhang Mu-Chen, He Yang, Li Chen, Fang Hai, Xu Peng-Peng, Cheng Shu, Zhao Yan, Feng Yan, Liu Qian, Wang Li, Zhao Wei-Li
  • DOI citation-doi:10.1038/s41392-023-01626-x
  • Date:2023-10-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation