Human umbilical cord mesenchymal stem cells ameliorate colon inflammation via modulation of gut microbiota-SCFAs-immune axis

  • Impact factors: 7.5
  • Publication: Stem Cell Research & Therapy
  • Author:Liu Airu, Liang Xiaonan, Wang Wenxin, Wang Chen, Song Jia, Guo Jinbo, Sun Donglei, Wang Dong, Song Mei, Qian Jiaming, Zhang Xiaolan
  • DOI citation-doi:10.1186/s13287-023-03471-9
  • Date:2023-09-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation