Huoxue Jiedu Recipe represses mitochondrial fission to alleviate submandibular gland inflammation in Sjögren’s syndrome

  • Impact factors: 2.6
  • Publication: MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
  • Author:Jiangxi Xu, Zhengdong Shen, Yun Du, Shai Zhang, Yajing Xi, Yuting Zhang, Dan Wang, Yuelan Zhu
  • DOI citation-doi:10.1111/1348-0421.13084
  • Date:2023-06-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation