Hydrogen sulfide antagonizes formaldehyde-induced ferroptosis via preventing ferritinophagy by upregulation of GDF11 in HT22 cells

  • Impact factors: 4.571
  • Publication: TOXICOLOGY
  • Author:Yu-Hui Tang, Lei Wu, Hong-Lin Huang, Pan-Pan Zhang, Wei Zou, Xiao-Qing Tang, Yi-Yun Tang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.tox.2023.153517
  • Date:2023-04-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation