Hyperoside alleviates postmenopausal osteoporosis via regulating miR-19a-5p/IL-17A axis

  • Impact factors: 3.777
  • Publication: AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY
  • Author:Hongqiang An, Chu Chu, Zhen Zhang, Yunhong Zhang, Ran Wei, Bin Wang, Ke Xu, Lihua Li, Yonglin Liu, Gang Li, Xia Li
  • DOI citation-doi:10.1111/aji.13709
  • Date:2023-05-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation