Hyperoside exerts protective effects against anticardiolipin antibody-induced recurrent pregnancy loss in vivo and in vitro

  • Impact factors: 3.247
  • Publication: HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY
  • Author:Yanli Song, Dongjie He, Shaoqi Shi, Tianwei Cui, Hui Zhang, Xianmin Zhao, Tingting Ni, Huidongzi Xiao, Aiwu Wei
  • DOI citation-doi:10.1177/09603271231163476
  • Date:2023-04-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation