Identification of arnicolide C as a novel chemosensitizer to suppress mTOR/E2F1/FANCD2 axis in non-small cell lung cancer

  • Impact factors: 7.3
  • Publication: BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Yu-Fei Chen, Yan-Chun Pang, Han-Chen Wang, Pei-En Wu, Zi-Jie Chen, Da Huang, Dong-Ling Peng, Yong-Ming Yan, Changhui Liu, Li-Chuan Wu, Xiang-Zhen Fan, Yong-Xian Cheng, Yong-Qiang Liu
  • DOI citation-doi:10.1111/bph.16281
  • Date:2023-11-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation