Identification of natural compound garcinone E as a novel autophagic flux inhibitor with anticancer effect in nasopharyngeal carcinoma cells

  • Impact factors: 3.889
  • Publication: PHARMACEUTICAL BIOLOGY
  • Author:Dan Wei, Luolin Wang, Shunmei Lei, Han Zhang, Caihua Dong, Yao Ke, Yuting Su, Xiaoying Chen, Lianping Xia, Xiaoyang Kong, Fuqiang Yin, Xia Liu
  • DOI citation-doi:10.1080/13880209.2023.2210187
  • Date:2023-05-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation