Identification of Plasma Thrombopoietin Level and Its Significance in Patients with Aplastic Anemia and Myelodysplastic Syndrome

  • Impact factors: 1.7
  • Publication: Global Medical Genetics
  • Author:Mengying Zhang,Gaochao Zhang,Fangfang Xu,Mengyuan Liu,Xifeng Dong,Weiwei Qi,Huaquan Wang
  • DOI citation-doi:10.1055/s-0043-1771456
  • Date:2023-07-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation