Identification of the immunogenic membrane proteins, Catalase, PgbA, and PgbB, as potential antigens against Helicobacter pylori

  • Impact factors: 4
  • Publication: JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY
  • Author:Li Zhirong, Zhang Ying, Mi Chaoyi, Deng Xiaoqing, Wang Xian, Hu Dailun, Yin Kaige, Yin Changfu, Zhao Lianmei, Shan Baoen
  • DOI citation-doi:10.1093/jambio/lxad218
  • Date:2023-09-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation