IFN-beta and EIF2AK2 are potential biomarkers for interstitial lung disease in anti-MDA5 positive dermatomyositis

  • Impact factors: 7.046
  • Publication: RHEUMATOLOGY
  • Author:Liu Yiming, Feng Shuo, Liu Xingyue, Tang Yujie, Li Xiaoling, Luo Chengyu, Tao Jinhui
  • DOI citation-doi:10.1093/rheumatology/kead117
  • Date:2023-03-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation