IFT20 Confers Paclitaxel Resistance by Triggering β-arrestin-1 to Modulate ASK1 Signaling in Breast Cancer

  • Impact factors: 6.333
  • Publication: MOLECULAR CANCER RESEARCH
  • Author:Qiu Ni, Jin Huan, Cui Lulu, Zhan Yong-tao, Xia Hao-ming, Jiang Ming, Zhou Jie, Liang Hong-ling, Ao Xiang, He Zhi-min, Li Hong-sheng
  • DOI citation-doi:10.1158/1541-7786.MCR-22-0289
  • Date:2023-01-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation