IL-27 Promotes Cardiac Fibroblast Activation and Aggravates Cardiac Remodeling Post Myocardial Infarction

  • Impact factors: 3.776
  • Publication: Heliyon
  • Author:Ma Xiaoxue, Meng Qingshu, Gong Shi-yu, Shi Shanshan, Liang Xiaoting, Lin Fang, Gong Li, Liu Xuan, Li Yinzhen, Li Mimi, Wei Lu, Han Wei, Gao Leng, Liu Zhong-ming, Zhou Xiaohui
  • DOI citation-doi:10.2139/ssrn.4307149
  • Date:2023-01-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation