IL-33 promotes pancreatic β-cell survival and insulin secretion under diabetogenic conditions through PPARγ

  • Impact factors: 5
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Jian Lin, Yan Lan, Daochun Xiang, Rui Ma, Qianjiang Chen, Ke Ding, Jingli Lu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.176059
  • Date:2023-09-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation