IL11 signaling mediates piR-2158 suppression of cell stemness and angiogenesis in breast cancer

  • Impact factors: 11.6
  • Publication: Theranostics
  • Author:Qian Zhao, Lu Qian, Yuefan Guo, Jinhui Lü, Danni Li, Heying Xie, Qiong Wang, Wenjing Ma, Pengfei Liu, Yu Liu, Tao Wang, Xuebiao Wu, Junyi Han, Zuoren Yu
  • DOI citation-doi:10.7150/thno.82538
  • Date:2023-04-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation