Imatinib blocks tyrosine phosphorylation of Smad4 and restores TGF-β growth-suppressive signaling in BCR-ABL1-positive leukemia

  • Impact factors: 38.104
  • Publication: Signal Transduction and Targeted Therapy
  • Author:Wang Lijing, Gu Shuchen, Chen Fenfang, Yu Yi, Cao Jin, Li Xinran, Gao Chun, Chen Yanzhen, Yuan Shuchong, Liu Xia, Qin Jun, Zhao Bin, Xu Pinglong, Liang Tingbo, Tong Hongyan, Lin Xia, Feng Xin-Hua
  • DOI citation-doi:10.1038/s41392-023-01327-5
  • Date:2023-03-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation