Immunomodulation of RAW264.7 cells by CP80-1, a polysaccharide of Cordyceps cicadae, via Dectin-1/Syk/NF-κB signaling pathway

  • Impact factors: 3
  • Publication: FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY
  • Author:Jingqiong Wan, Yiling Zhu, Xue Jiang, Feixuan Wang, Zhaoyong Zhou, Jibiao Wang, Chang Liu, Yuan Wei, Zhen Ouyang
  • DOI citation-doi:10.1080/09540105.2023.2231172
  • Date:2023-09-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation