Impaired regulatory function of granzyme B-producing B cells against T cell inflammatory responses in lupus mice

  • Impact factors: 3.9
  • Publication: Lupus Science & Medicine
  • Author:Jimeng Xue,Liling Xu,Hua Zhong,Mingxin Bai,Xin Li,Ranran Yao,Ziye Wang,Zhen Zhao,Hongchao Li,Huaqun Zhu,Fanlei Hu,Yin Su
  • DOI citation-doi:10.1136/lupus-2023-000974
  • Date:2023-07-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation