In vitro and in vivo exploration of the anti-atopic dermatitis mechanism of action of Tibetan medicine Qi-Sai-Er-Sang-Dang-Song decoction

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Jia Liu, Yiwen Tao, Xuemei Zou, Qian Liu, Xianli Meng, Yi Zhang, Jinsong Su
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116155
  • Date:2023-01-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation