Inflammation and comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease: The cytokines put on a mask!

  • Impact factors: 3.8
  • Publication: CYTOKINE
  • Author:Jian Long, Ping Xu, Jie Chen, Jiangrong Liao, Desheng Sun, Zhongyong Xiang, Hongchang Ma, Haizhen Duan, Mingliang Ju, Yao Ouyang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.cyto.2023.156404
  • Date:2023-11-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation