Inhibitory effects of Pericarpium Citri Reticulatae ‘Chachi’ flavonoid extracts during storage against NSCLC in vivo and in vitro

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Yexing Tao, Rong Li, Lin Xiang, Xiwen Zhang, Ruiting Liu, Ting Wu, Siyi Pan, Xiaoyun Xu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105840
  • Date:2023-10-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation