Insight into the structural and immunomodulatory relationships of polysaccharides from Dendrobium officinale-an in vivo study

  • Impact factors: 11.504
  • Publication: FOOD HYDROCOLLOIDS
  • Author:Zhengxin Shan, Yue Wang, Ziyi Jin, Jie Liu, Nifei Wang, Xiaoyu Guo, Steve W. Cui, Qingbin Guo
  • DOI citation-doi:10.1016/j.foodhyd.2023.108560
  • Date:2023-02-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation