Insulin-like growth factor binding protein 4 loaded electrospun membrane ameliorating tendon injury by promoting retention of IGF-1

  • Impact factors: 11.467
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Hui Wang, Ruyue Yu, Meng Wang, Shikun Wang, Xingyu Ouyang, Zhiwen Yan, Shuai Chen, Wei Wang, Fei Wu, Cunyi Fan
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.02.039
  • Date:2023-03-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation