Integrin β3 Mediates Sepsis and Mechanical Ventilation-Associated Pulmonary Fibrosis Through Glycometabolic Reprogramming

  • Impact factors: 5.502
  • Publication: LABORATORY INVESTIGATION
  • Author:Shuya Mei, Ri Tang, Yue Hu, Jinhua Feng, Qiaoyi Xu, Yang Zhou, Han Zhong, Yuan Gao, Zhengyu He, Shunpeng Xing
  • DOI citation-doi:10.1016/j.labinv.2022.100021
  • Date:2023-01-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation