Intercellular adhesion molecule 2 as a novel prospective tumor suppressor induced by ERG promotes ubiquitination-mediated radixin degradation to inhibit gastric cancer tumorigenicity and metastasis

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Tang Xiaocheng, Huang Jintuan, Jiang Yingming, Qiu Jun, Li Tuoyang, Li Weiyao, Chen Zijian, Huang Zhenze, Yu Xihu, Yang Tao, Ji Xiang, Tan Rongchang, lv Li, Yang Zuli, Chen Hao
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-04536-2
  • Date:2023-09-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation