Intervening in hnRNPA2B1-mediated exosomal transfer of tumor-suppressive miR-184-3p for tumor microenvironment regulation and cancer therapy

  • Impact factors: 10.2
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Zhou Xueqing, Hong Yiling, Liu Yupeng, Wang Li, Liu Xuan, Li Yi, Yuan Hong, Hu Fuqiang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-02190-w
  • Date:2023-11-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation