Intra-articular delivery system of methotrexate for rheumatoid arthritis therapy: An in-suit thermosensitive comprehensive gel of polysaccharide from Aconitum carmichaelii Debx.

  • Impact factors: 8.025
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Ruiyuan Zhang, Fang Liu, Qian Zhang, Luping Yang, Xinlian Hou, TaoMing Du, Jie Fan, Huiling Hu, Hongdan Deng, Li Hao, Li Guo, Chaomei Fu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.124822
  • Date:2023-05-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation