JAM-C Is Important for Lens Epithelial Cell Proliferation and Lens Fiber Maturation in Murine Lens Development

  • Impact factors: 4.4
  • Publication: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE
  • Author:Qihang Sun, Jiani Li, Jingyu Ma, Yuxing Zheng, Rong Ju, Xuri Li, Xiangrong Ren, Lijuan Huang, Rongyuan Chen, Xuhua Tan, Lixia Luo
  • DOI citation-doi:10.1167/iovs.64.15.15
  • Date:2023-12-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation