Janus-Inspired Core–Shell Structure Hydrogel Programmatically Releases Melatonin for Reconstruction of Postoperative Bone Tumor

  • Impact factors: 10.383
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Wei Huang, Xiaoyue Wu, Yifan Zhao, Yanhua Liu, Bo Zhang, Mingxin Qiao, Zhou Zhu, Zhihe Zhao
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.2c18545
  • Date:2023-01-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation