Jiang-Tang-San-Huang pill alleviates type 2 diabetes mellitus through modulating the gut microbiota and bile acids metabolism

  • Impact factors: 6.656
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Dina Tawulie, Lulu Jin, Xin Shang, Yimei Li, Le Sun, Haixue Xie, Jie Zhao, Jiabao Liao, Zhangzhi Zhu, Huantian Cui, Weibo Wen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154733
  • Date:2023-02-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation