Jiangqi Pingxiao formula regulates dendritic cell apoptosis in an autophagy-dependent manner through the AMPK/mTOR pathway in a murine model of OVA-induced asthma

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yiwen Shan, Jiabao Wu, Xiaohan Dai, Chen Yuan, Jinjin Jiang, Hua Yan, Lingling Tang, Yingmei Dong, Lishun Ren, Qingyun Pan, Jianjian Ji, Xia Zhao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117405
  • Date:2023-11-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation