Jianpi Shengqing Huazhuo Formula improves abnormal glucose and lipid metabolism in obesity by regulating mitochondrial biogenesis

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Wenkai Wang, Shanshan Chen, Shuting Xu, Guangyi Liao, Weihao Li, Xiao Yang, Tingting Li, Huifen Zhang, Huanhuan Huang, Yuqing Zhou, Huafeng Pan, Chuanquan Lin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117102
  • Date:2023-09-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation