L-carnitine reduces acute lung injury via mitochondria modulation and inflammation control in pulmonary macrophages

  • Impact factors: 2.3
  • Publication: BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
  • Author:Wu Dandan, He Haiyan, Chen Jinliang, Yao Sumei, Xie Haiqin, Jiang Wenyan, Lv Xuedong, Gao Wei, Meng Linlin, Yao Xin
  • DOI citation-doi:10.1590/1414-431X2023e12830
  • Date:2023-10-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation