Lentinan-functionalized graphene oxide hydrogel as a sustained antigen delivery system for vaccines

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Lina Jiao, Zheng Wang, Zuchen Song, Tao Zhang, Lin Yu, Ruihong Yu, Qian Gao, Song Peng, Haiyan Jin, Deyun Wang, Zhenguang Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.126629
  • Date:2023-08-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation