Licochalcone B confers protective effects against LPS-Induced acute lung injury in cells and mice through the Keap1/Nrf2 pathway

  • Impact factors: 3.8
  • Publication: REDOX REPORT
  • Author:Ju Huang, Yu Zhu, Songtao Li, Huanyu Jiang, Nianzhi Chen, Hang Xiao, Jingwen Liu, Dan Liang, Qiao Zheng, Jianyuan Tang, Xiangrui Meng
  • DOI citation-doi:10.1080/13510002.2023.2243423
  • Date:2023-08-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation