Lipid Mediators Metabolic Chaos of Asthmatic Mice Reversed by Rosmarinic Acid

  • Impact factors: 4.927
  • Publication: MOLECULES
  • Author:Tuo Qin, Xiaojuan Rong, Xiaohui Zhang, Lingfei Kong, Yutong Kang, Xuanlin Liu, Mengying Hu, Handong Liang, Cai Tie
  • DOI citation-doi:10.3390/molecules28093827
  • Date:2023-04-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation