Lipidomics of the erythrocyte membrane and network pharmacology to explore the mechanism of mangiferin from Anemarrhenae rhizoma in treating type 2 diabetes mellitus rats

  • Impact factors: 3.571
  • Publication: JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
  • Author:Yanmei Zhong, Yingying Xu, Yongzhen Tan, Xuanxuan Zhang, Ruolun Wang, Danmin Chen, Zhaotao Wang, Xunlong Zhong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jpba.2023.115386
  • Date:2023-04-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation