Liujunzi decoction exerts potent antitumor activity in oesophageal squamous cell carcinoma by inhibiting miR-34a/STAT3/IL-6R feedback loop, and modifies antitumor immunity

  • Impact factors: 6.656
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Yicun Han, Xiuqi Fan, Liyan Fan, Yaosong Wu, Zhexu Zhou, Ge Wang, Lanwei Guo, Wendong Gao, Yulong Chen, Qilong Gao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154672
  • Date:2023-01-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation