Liver fibrosis therapy based on biomimetic nanoparticles which deplete activated hepatic stellate cells

  • Impact factors: 11.467
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Shenglong Xia, Zimo Liu, Jieru Cai, Huiming Ren, Qi Li, Hongfang Zhang, Jing Yue, Quan Zhou, Tianhua Zhou, Liangjing Wang, Xiangrui Liu, Xuefei Zhou
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.01.052
  • Date:2023-02-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation