Lnc-PTCHD4-AS inhibits gastric cancer through MSH2-MSH6 dimerization and ATM-p53-p21 activation

  • Impact factors: 5.2
  • Publication: Aging-US
  • Author:Jingyun Wang, Yang Mi, Xiangdong Sun, Xia Xue, Huanjie Zhao, Mengfei Zhang, Baitong Hu, Ihtisham Bukhari, Pengyuan Zheng
  • DOI citation-doi:10.18632/aging.205329
  • Date:2023-11-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation