LncRNA CCAT1 facilitates the progression of gastric cancer via PTBP1-mediated glycolysis enhancement

  • Impact factors: 11.3
  • Publication: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
  • Author:Zhang Cong, Wang Huixia, Liu Qingwei, Dai Suli, Tian Guo, Wei Xintong, Li Xiaoya, Zhao Lianmei, Shan Baoen
  • DOI citation-doi:10.1186/s13046-023-02827-6
  • Date:2023-09-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation