Long Non-Coding RNA BNIP3 Inhibited the Proliferation of Bovine Intramuscular Preadipocytes via Cell Cycle

  • Impact factors: 6.208
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
  • Author:Wenzhen Zhang, Jianfang Wang, Bingzhi Li, Bing Sun, Shengchen Yu, Xiaoyu Wang, Linsen Zan
  • DOI citation-doi:10.3390/ijms24044234
  • Date:2023-02-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation