Long non-coding RNA SLC25A21-AS1 inhibits the development of epithelial ovarian cancer by specifically inducing PTBP3 degradation

  • Impact factors: 8.633
  • Publication: Biomarker Research
  • Author:Li, Sihui, Shen, Shizhen, Ge, Wanzhong, Cen, Yixuan, Zhang, Songfa, Cheng, Xiaodong, Wang, Xinyu, Xie, Xing, Lu, Weiguo
  • DOI citation-doi:10.1186/s40364-022-00432-x
  • Date:2023-01-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation